REGULAMIN KART RABATOWYCH 10%


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z kart rabatowych -10% wydanych przez Wydawcę(dalej zwanych: ”Kartami Rabatowymi„).
Promocja jest organizowana przez Velab Tomasz Bulski z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 57, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 5993030686. Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASADY KORZYSTANIA Z KART RABATOWYCH

Osoby posiadające Kartę Rabatową uprawnione są w okresie ważności Karty Rabatowej do uzyskiwania stałego rabatu obniżającego cenę nieprzecenionego Towaru o 10 % względem pierwotnej ceny (ceny katalogowej).
Rabat wynikający z Karty Rabatowej nie przysługuje wobec Towarów już przecenionych.
Celem uzyskania rabatu osoba posiadająca ważną Kartę Rabatową zobowiązana jest do jej okazania jeszcze przed dokonaniem zapłaty za wykonane zakupy. Karty Rabatowe ważne są do daty wskazanej na Karcie Rabatowej.
Rabat wynikający z Karty Rabatowej nie łączy się z rabatami wynikającymi z Innych promocji.
Rabaty wynikające z Karty Rabatowej nie łączą się ani nie sumują. Tylko jedna Karta Rabatowa może być wykorzystana do jednego zamówienia. Karty są jednorazowe. Po użyciu Karta staje się nieważna (jej numer zostaje oznaczony jako "nieaktywny").
Klient nie ma możliwości wymiany udzielonego rabatu na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Wydawcy reklamacje dotyczące Kart Rabatowych.
Reklamacje rozpatruje Wydawca.
Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: biuro@velab.pl.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Wydawca rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Wydawcy reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
Decyzja Wydawcy w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunkiem skorzystania z Kart Rabatowych jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez wykorzystanie Karty Rabatowej domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Wydawcy– stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.velab.pl/regulamin
Wydawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta.
Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b. Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c. Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Kart Rabatowych, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

Wprowadzane zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez posiadaczy Kart Rabatowych. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 7 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z korzystania z Kart Rabatowych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
Regulamin zostaje opublikowany w dniu 28.10.2023 r.